Yleiset kuvausehdot ja tekijänoikeudet

-Asiakas hyväksyy alla olevat kuvausehdot varauksen tehdessään. 
-Asiakas on tutustunut yrityksemme kuvaustyyliin ja hyväksyy tekijän taiteellisen tyylin ja näkemyksen työssään. Valokuvaaja päättää kuvien taiteellisen tyylin vallitsevien olosuhteiden mukaan oman harkintansa mukaisesti. Asiakas on nähnyt valokuvaajan aiempia töitä, mutta hyväksyy sen, että kuvaustyyli voi muuttua ajan myötä tai olosuhteiden takia. 
-Asiakas sitoutuu maksamaan kuvausmaksun etukäteen. Kuvausmaksu maksetaan varauksen yhteydessä, jolloin varaus astuu voimaan. Maksu tulee olla maksettuna ennen kuvausta. Valmiit kuvat tai tiedostot maksetaan myöhemmin, kuvatilauksen yhteydessä tai niitä noudettaessa.
-Kuvausta tai muuta toimeksiantoa ei voi peruuttaa, mutta ajan voimme siirtää kerran maksutta, viimeistään kolme vuorokautta ennen ajanvarauksen ajankohtaa. Sairastapaukset huomioidaan erikseen, ja ajan voi siirtää vielä kuvauspäivänäkin.
-Hartikainen Media Visuals sitoutuu säilyttämään kuvaamiaan kuvia/videoita 6kk kuvauksesta, jonka jälkeen yrityksemme ei ole velvoitettu säilyttämään kuvia myöhempää tilausta/käyttöä varten.
-Asiakas saa normaalisti ostettuaan kuvan digitaalisena tiedostona seuraavat 
oikeudet: tulostaa/teettää kuvasta haluamansa määrän kopioita. Laittaa kuvan esille esimerkiksi sosiaaliseen mediaan, johon on merkitty kuvaaja/yrityksemme. Nämä oikeudet ei kuitenkaan anna lupaa muuttaa kuvaa muuten kuin koollisesti siten, että tekijän nimi näkyy tuotteessa kokonaisuudessaan. Kuvan värejä ei saa muuttaa tai käyttää filttereitä eikä mitenkään muutoinkaan kuvaa saa muokata.
-Koevedokset ovat kuvien valintaa varten asiakkaalle, eikä niillä ole mitään tulostus- ja julkaisuoikeutta.
-Asiakas ei saa myöskään ilman kirjallista lupaa käyttää itse tai myydä eikä luovuttaa kuvia missään muodossa kolmannelle osapuolelle käytettäväksi kuvia minkäänlaisiin kaupallisiin, markkinoinnin, myynnin tai vastaaviin tarkoituksiin. Kaikesta muusta kuvien käytöstä tai esittämisestä on sovittava kirjallisesti erikseen yrityksemme kanssa. Tekijänoikeuksia rikkovasta julkaisusta tai käytöstä laskutetaan asiakasta asiakohtaisesti. 
-Tekijänoikeudet säilyvät yrityksellämme kaikkiin aineistoihin, jotka sisältävät valokuvaa, ääntä, multimediaesitystä, videokuvaa tai näiden yhdistelmiä vaikka asiakas ostaisi kuvaan käyttö- tai tulostusoikeuden. Kaikki tuotteet aina raakakuvista lopputuotteeseen ovat yrityksemme omaisuutta, kunnes sopimuksen mukainen tekijänoikeuden luovutus erillistä 
maksua vastaan on tehty.
-Tekijänoikeuksia rikkovasta julkaisusta tai käytöstä laskutetaan asiakasta asiakohtaisesti.
-Ostettuaan fyysisen lopputuotteen, asiakas ei saa monistaa kuvaa, eikä leikata siten, 
että nimi jää pois.
-Sivuston hinnat ovat voimassa vain yksityisasiakkaille. Hinnat ja ehdot ovat 
voimassa toistaiseksi. Oikeus muutoksiin pidätetään.
-Asiakas sitoutuu antamaan kuvaajalle taiteellisen vapauden ja päätäntä vallan 
kuvauksissa sekä lopputuotteessa siten, että asennot, sävyt ja muut estetiikkaan 
liittyvät asiat ovat kuvaajan näkemyksen mukaisia.
-Asiakkaan vastuulla on taata valokuvaajalle työrauha ja toimia yhteistyössä valokuvaajan kanssa etukäteen sovitulla tavalla siten, että onnistuneen valokuvauksen edellytykset täyttyvät. Muussa tapauksessa valokuvaaja ei vastaa toimitettujen kuvien laadusta.
-Toimeksiannosta tehdään asiakkaan ja tekijän välillä sopimus kirjallisena tai sähköpostitse. Toimeksiannosta sovittaessa määritellään sen kohteena olevan aineiston laatu, laajuus, valmistumisaika, hinta, kuvien aihe ja muut mahdolliset toimeksiantoon sisältyvät ehdot ja kulut. Mikäli asiakas tekee sovittuun toimeksiantoon sellaisia muutoksia tai lisäyksiä, jotka aiheuttavat tekijälle lisäkustannuksia tai lisätyötä, asiakkaan on maksettava nämä tekijän normaalien taksojen mukaan jo hyväksytyn toimeksiannon lisäksi. Tekijän työtä ei voi hylätä tyyliin tai sommitteluun liittyvillä syillä.
-Myyntihinta on tekijän ja asiakkaan välillä sovittu palkkio. Mikäli palkkiosta ei ole sovittu, on palkkio tekijän veloittama käypä hinta, joka määräytyy luovutettavan käyttöoikeuden laajuuden ja käytetyn ajan mukaan. Sen määrittelyssä otetaan huomioon toimeksiannon laatu, laajuus ja se, että tekijä on itsenäinen yrittäjä tai ammatinharjoittaja. Maksuajasta sovitaan osapuolten kesken toimeksiannon yhteydessä. Jollei muuta ole sovittu, noudatetaan tekijän käyttämää maksuehtoa. Osapuolten kesken voidaan sopia ennakkomaksusta, joka vähennetään lopullisesta palkkiosta.
-Yrityksemme ei vastaa kuvausmatkalla sekä kuvauspaikalla tapahtuneista onettomuuksista, jotka ovat aiheuttaneet mitään aineellisia tai aineettomia vahinkoja.
-Este ja viivästys. Mikäli toimeksianto osoittautuu ​yrityksestämme riippumattoman, ennalta-arvaamattoman ylivoimaisen esteen johdosta mahdottomaksi suorittaa, on tekijällä oikeus korvaukseen hänelle kertyneistä kuluista ja jo tehdystä työstä.
Mikäli toimeksiannon suorittaminen viivästyy ylivoimaisesta esteestä johtuen, tulee tekijän välittömästi ilmoittaa asiasta asiakkaalle toimeksi annon jatkamisesta tai keskeyttämisestä sopimiseksi. Mikäli toimeksianto keskeytetään, sovitaan tekijälle mahdollisesti syntyneiden kulujen korvauksesta. Mikäli toimeksiannon toteuttaminen viivästyy tekijästä johtuvasta muusta kuin ylivoimaisesta esteestä johtuvasta syystä, on asiakkaan tehtävän kannalta olennaisen viivästymisen sattuessa oikeus vahingon korvaukseen. Korvauksen määrä ei kuitenkaan voi ylittää sovittua tai kohtuullista palkkiota.
-Kaikkiin kuviimme, sekä näihin nettisivuihin pätee täydellinen tekijänoikeuslaki.
Yrityksemme Hartikainen Media Visuals voi käyttää aineistoa omassa markkinointi- ja portfolio käytössä ellei toisin ole kirjallisessa sopimuksessa sovittu. Yrityksemme sitoutuu esittämään aina asiakkaasta ottamiaan kuvia ammatillisella, eettisesti oikealla sekä vastuullisella tavalla. 
-Aineiston (Aineistolla tarkoitetaan toimeksiannon kohteena olevaa julkaisualustasta riippumatonta valokuvaa, ääntä, multimediaesitystä, videokuvaa tai näiden yhdistelmiä.)  käyttöoikeus luovutetaan asiakkaalle vain ennalta sovittuihin tarkoituksiin, medioihin, maantieteellisiin alueisiin ja ajanjaksoon. Mikäli käyttöoikeutta halutaan laajentaa, siitä sekä maksettavasta lisäkorvauksesta on sovittava yrityksen kanssa ennen tällaista lisäkäyttöä. Aineiston käyttöoikeus alkaa sitä koskevan laskun maksupäivästä. Aineistoa ei saa käyttää millään tavoin ennen laskun maksamista ilman erillistä, 
tekijältä saatua lupaa, ja tällä tavalla myönnetty mahdollinen lupa peruuntuu automaattisesti ellei laskua ole eräpäivään mennessä maksettu. 
Tilaaja ei voi myydä tai luovuttaa käyttöoikeutta kolmannelle osapuolelle. 
-Erimielisyyksien ratkaiseminen toimeksiantosuhdetta koskevissa erimielisyystapauksissa osapuolet ensin neuvottelevat keskenään. Toimitus- ja myyntiehtojen tulkinnasta johtuvat erimielisyydet ratkaistaan tekijän kotipaikan alioikeudessa. Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia.